Home / Szkolenia / Motywowanie pracowników i delegowanie zadań.

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań.

O SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do delegowania zadań w ich zespołach pracowniczych. Wezmą udział w grach i ćwiczeniach, które przeprowadzą ich przez proces delegowania zadań oraz które pozwolą im rozpoznać własny styl motywowania. Dzięki szkoleniu poznają w jaki sposób wpływać na wzrost zaangażowania podwładnych i nauczą się zasad skutecznej motywacji oraz delegowania zadań. Szkolenie pozwala na poszerzenie i udoskonalenie umiejętności w wymienionym zakresie.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • uczestnicy poznają i nauczą się narzędzi, które są wykorzystywane do budowania motywacji pracowników,
 • poznają zasady motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi,
 • dowiedzą się jakie są kluczowe metody efektywnego motywowania,
 • rozpoznają jaki jest ich styl motywacji,
 • dowiedzą się jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych,
 • poznają narzędzia z zakresu delegowania zadań,
 • dowiedzą się jakie są narzędzia pomocne w doskonaleniu samodyscypliny,
 • wzrost motywacji kadry pracowniczej do realizacji celów biznesowych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających zespołami, chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu motywacji oraz delegowania zadań, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników i delegowania zadań. Poznanie narzędzi usprawniających delegowanie zadań oraz nabycie umiejętności prawidłowego stosowania wiedzy w zakresie motywacji.

METODY SZKOLENIOWE

 • miniwykłady i prezentacje,
 • coaching i minisesje,
 • praktyki,
 • case study,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • superwizje indywidualne i grupowe.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to mniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

PROGRAM

16h dydaktycznych – 2 dni szkolenia

Moduł

Tematyka zajęć

Motywowanie pracowników

 • Pojęcie motywacji,

 • Teorie motywacji,

 • Rodzaje motywacji,

 • Style motywowania,

 • Modele motywacji,

 • Zasady skutecznej motywacji,
 • Błędy w motywowaniu,

 • Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania podwładnych.

Delegowanie zadań

 • Czynności związane z delegowaniem zadań,

 • Korzyści z delegowania zadań,

 • Przeszkody w delegowaniu,

 • Zasady skutecznego delegowania,

 • Podsumowanie.

PROWADZĄCY

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Praktyk biznesu, wykształcony coach i trener.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu motywowania pracowników,
 • zna zasady stosowania skutecznego delegowania zadań,
 • ma wiedzę na temat teorii motywacji,
 • posiada wiedzę na temat czynności związanych z delegowaniem zadań.
 • Obszar Umiejętności:
 • potrafi zastosować zasady skutecznej motywacji,
 • wykorzystuje w pracy poznane sposoby wpływania na wzrost zaangażowania podwładnych.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do celów klientów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji z zakresu planowania i zarządzania czasem.

EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top