Home / Szkolenia / Budowanie zespołu i współpraca w zespole.

Budowanie zespołu i współpraca w zespole.

O SZKOLENIU

Podczas szkolenia z budowania zespołu i współpracy zespołowej uczestnicy poznają czym jest praca zespołowa oraz etapy jej rozwoju. Podczas szkolenia stosowane są gry i ćwiczenia, które mają na celu pokazanie relacji wewnątrz zespołu. Dzięki temu uczestnicy mogą odkryć własne style komunikacyjne i poznać swoją rolę w zespole. Pomagamy również przeprowadzić uczestników przez nieodłączny element każdej organizacji czyli konflikty. Przytaczanie przeżytych sytuacji i ćwiczenia pomogą naświetlić mechanizmy konfliktów i nauczą uczestników jak radzić sobie z konfliktami w zespole.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 • świadomość etapu rozwoju własnego zespołu,
 • wzrost wiedzy odnośnie pełnionej roli w zespole,
 • budowanie głębszych relacji z innymi pracownikami,
 • umiejętność reagowania na konflikt w zespole,
 • umiejętność płynnego komunikowania się z zespołem,
 • nabycie umiejętności aktywnego słuchania.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest dla kierowników, menedżerów zarządzających zespołami, a także dla wszystkich pracowników, pragnących zwiększyć swoje kompetencje w obszarze budowania zespołów i współpracy w zespole.


CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest powiększenie zakresu wiedzy odnośnie budowania zespołów i współpracy zespołowej. Uczestnicy poznają uwarunkowania skutecznej współpracy, zasady komunikacji w zespole. Poznają również przyczyny konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania.

METODY SZKOLENIOWE

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • dyskusje,
 • miniwykłady i prezentacje,
 • praktyki, superwizje.

Szkolenie w przeważającej części prowadzone jest w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

PROGRAM SZKOLENIA


16h dydaktycznych – 2 dni

MODUŁ

TEMATYKA ZAJĘĆ

Budowanie zespołu

 • Praca zespołowa i jej znaczenie,

 • Team building – integracja,

 • Etapy budowania zespołu,

 • Budowanie poczucia wspólnoty grupowej,

 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych.

Współpraca w zespole

 • Co to jest zespół?,

 • Cechy zespołu,

 • Podstawy efektywnej pracy zespołowej,

 • Role w zespole,

 • Właściwe kierownictwo.

Komunikacja w zespole

 • Czym jest komunikacja w zespole?,

 • Formy komunikacji interpersonalnej,

 • Model komunikacji dwustronnej,

 • Udzielanie informacji zwrotnej,

 • Aktywne słuchanie,

 • Style komunikacji,

 • Zasady dobrej komunikacji z zespołem.

Konflikty w zespole

 • Czym jest konflikt?,

 • Źródła konfliktu,

 • Fazy przebiegu konfliktów,

 • Koło konfliktów,

 • Style reakcji i rozwiązywania konfliktów,

 • Jak pokierować konfliktem?,

 • Jak stymulować twórcze konflikty?

Podsumowanie szkolenia


PROWADZĄCY

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Praktyk biznesu, doświadczony coach i trener.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu budowania zespołu,
 • zna zasady komunikowania się w zespole,
 • ma wiedzę na temat sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole.

Obszar Umiejętności:

 • wykorzystuje w pracy poznane techniki integrowanie zespołu,
 • umie zastosować poznane style reagowania na konflikt.

Obszar Kompetencje Społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do celów klientów.

EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

 

Top