Home / Regulamin strony internetowej topsupport.pl

Regulamin strony internetowej topsupport.pl

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem strony topsupport.pl jest TOPSUPPORT Roman Laszczyk z siedzibą w Zbrosławicach (42-674) przy ulicy Porannej 1.
 2. Niniejszy regulamin strony topsupport.pl (dalej “Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony www.topsupport.pl (dalej “Strona”) a także prawa i obowiązki właściciela oraz użytkownika strony.
 3. Serwis służy do informowania o ofercie komercyjnej właściciela strony, jego aktywnościach, współuczestnictwa w prowadzonym przez właściciela blogu oraz kontaktu z firmą poprzez odpowiednie formularze.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się opisanych w nim działań, Właściciel ma prawo podjąć względem Użytkownika wszelkie działania, prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tymi działaniami szkody.
 6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: kontakt@topsupport.pl

§ 2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Właściciel odpowiada tylko za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie TOPSUPPORT Roman Laszczyk  mają  charakter  informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018 poz.1025 t. j.)
 3. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane i sporządzane z należytą starannością.
 4. Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty na stronie, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.
 6. Właściciel udziela wiążących informacji lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 7. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 8. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na jego stronie trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi niezgodne z prawem lub naruszające dobra osób trzecich.
 9. Usunięcie linków, o których mówi pkt 8 nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 4. Żadna część Strony a w szczególności teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, zewnętrzne nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 6. Ustawianie hiperlinków na Stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Właściciela.

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TOPSUPPORT Roman Laszczyk z siedzibą w Zbrosławicach (42-674) przy ulicy Porannej 1.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 tekst jednolity).
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się na Stronie w zakładce Home/Polityka prywatności.

§ 5

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania może powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Na stronie wykorzystywane są pliki Cookies ( tzw. „ciasteczka”).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z wadliwym funkcjonowaniem Strony. Złożenie reklamacji odbywa się pisemnie na adres siedziby Właściciela Strony lub drogą elektroniczną na e-mail kontakt@topsupport.pl
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające
  z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Właściciel rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli informacji pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 6. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Stronie w zakładce Home/Regulamin strony.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.

Top